Зорилт

АЛСЫН ХАРАА:

Монгол улсын усны салбарын технологийн шинэчлэлд манлайлагч байх

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Эрсдлийн удирдлагад тулгуурлан техник технологийн шинэчлэлд түшиглэсэн усны нөөц, түгээлтийн шилдэг менежменттэй байгууллага байна.