МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын агуулга нь суралцагчид ажил, мэргэжлийн үндэсний ангиллаар тодорхойлсон мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.

Индекс

Мэргэжил

Сургалтын хэлбэр Сургалтын хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж
1 IF5120-11 Тогооч Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
2 SO5141-11 Үсчин Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
3 IE7533-28 Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
4 IO7421-16 Цахим тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээний ажилтан Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
5 CF7112-19 Барилгын өрөг угсрагч Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
6 CF7123-20 Барилгын засал-чимэглэлчин Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
7 CF7411-12 Барилгын цахилгаанчин

Өдөр

1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
8 IM7233-18 Үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийн механик

Өдөр

1 жил 14-20 ч.н
2.5 жил 3200-3600 цаг
9 CF7126-26 Халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн засварчин Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
10 CF7126-36 Барилгын сантехникч Өдөр 1 жил 14-20 ч.н
11 CF7114-20 Бетон арматурчин Өдөр 2.5 жил 3200-3600 цаг

Toggle Content goes here