2023.03.22-нд Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газраас “Тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” аяны хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Политехник коллежийн суралцагчдын дунд “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг” сургалтыг цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч цагдаагийн ахмад С.Мягмархүү, Ахлах дэслэгч Ган-эрдэнэ нар явууллаа.