Төвийн бүсийн мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагуудын багш, ажилчдын “Сургалт, Спортын наадам 2023” үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн удирдлага, хамт олон 2022 оны 01-р сарын 13-14-ны өдрүүдэд Баянчандмань Политехник коллежийн сургалтын орчин, чадамжийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа.