БШУЯ, Хөгжлийн бэрхшээл бодлогын судалгаа хөгжлийн төвөөс хамтран зохион байгуулж буй Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн МБС-ын байгууллагад суралцах боломж, барилгын хүртээмжийн үнэлгээг 2022 оны 12-р сарын 16-ны өдөр Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж дээр хийж, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны МСҮТ-ийн захирал Б.Ганзориг, менежер П.Шинэчимэг нар сургалтын орчин, дадлагын газар, багш нараас судалгаа авч танилцлаа.