Монгол-Солонгосын Политехник коллежийн “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарт мэдлэг, сайн туршлага түгээн дэлгэрүүлэх нь” өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.
Тус өдөрлөг Монгол-Солонгосын Политехник коллежийн хурлын заланд 2022 оны 12-р сарын 14-нд танхим болон цахимаар зохион байгуулагдлаа. Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн удирдлага, багш ажилтнууд танхим болон цахимаар оролцлоо. Дараах сэдвээр танилцуулга хийгдлээ.
1. Чанарын удирдлага
-Тасралтгүй сайжруулах үйл явц
– Багаж, тоног төхөөрөмжийн удирдлагын систем
– 5S+1S дадлагын газрын зохион байгуулалт
2. Мэргэжлийн зөвлөл хамтын ажиллагаа – сургалтын хөтөлбөр
3. Ногоон МБСБ.