ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ, БОЛОН САНТЕХНИКИЙН ДАДЛАГЫН ГАЗРЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ.

4 дүгээр сарын 11,12,13-ны өдрүүдэд GIZ-ийн “Түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт” хөтөлбөрийн дэд төсөл болох “МЭРГЭЖИЛТНИЙГ ЧАДАВХЖУУЛСНААР ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ҮР АШИГ ДЭЭШИЛЖ, ХЭМНЭЛТИЙГ БИЙ БОЛГОХ НЬ” төслийн хүрээнд мэргэжлийн багш нарт #Хөдөлмөрийн_аюулгүй_байдал_эрүүл_ахуйн_сургалт, Сантехникийн дадлагын газрын орчны болон дадлага сургалтын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээг Дорнод политехник коллежийн ХАБЭА эрсдэлийн үнэлгээний баг хамт олон хийсэн.

Мөн сургуулийн удирдлагуудад эрсдэлийн үнэлгээний явц, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг танилцуулж, хамтран ажиллаа.

#ХӨДӨЛМӨРИЙН_АЮУЛГҮЙ_БАЙДАЛ_ЭРҮҮЛ_МЭНДИЙН_ЭЕРЭГ_СОЁЛЫГ_ ХАМТДАА_ТӨЛӨВШҮҮЛЬЕ