ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ҮЭ-ИЙН ХОЛБОО ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЯНЫ ХҮРЭЭНД МАНАЙ КОЛЛЕЖ ДЭЭР АЖИЛЛАЛАА.

Дархан-Уул аймгийн ҮЭ-ийн холбооноос зөвлөн туслах аяны хүрээнд 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежид буюу үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороондоо ажиллаж тулгамдаж буй асуудлыг нь сонсож, түүнчлэн цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлээр санал солилцож, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.