“Монгол ур чадвар – 2021” ур чадварын түвшин тогтоох 1-р шатны үнэлгээ 2021 оны 10-р сарын 21-ний өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдлаа. Барилгын Политехник коллеж дээр зохион байгуулагдсан Барилгын сантехникч мэргэжлийн ур чадварын үнэлгээнд багш Д.Төмөрхуяг суралцагч Б.Баттөгсийг, Хүнсний Технологийн Политехник Коллеж дээр зохион байгуулагдсан Тогооч мэргэжлийн ур чадварын үнэлгээнд багш Э.Золзаяа суралцагч Г.Төрболдыг бэлтгэн амжилттай оролцлоо.