2021-2022 оны хичээлийн I-р улиралд шинээр ажилд орсон 11 ажилтанд ХАБЭА тухай хуулийн 17.2.1 заалтын дагуу шинэ ажилтны сургалтыг Сургалтын алба, Захиргаа аж ахуйн албатай хамтран амжилттай зохион байгууллаа.