МБСҮМАЗТ-ийн  цахим хуралд оролцлоо

2021 оны 02-р сарын 17 ны өдөр МБСҮМАЗТ-ийн  Төвийн бүсийн арга зүйн төвийн арга зүйн цагаар цахим хурал зохион байгуулагдан сургалтын менежер, арга зүйч нар хамрагдлаа. Хурлаар чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө, зөвлөмж, ЧССХ-ийн сайжруулалтын талаар заавар зөвлөмж өглөө.