“Гүүд Нэйборс” ОУТББ-тай хамтран “Хувь хүний харилцаа, биеэ авч явах соёл, хорт зуршлаас сэргийлэх” чиглэлээр архи, тамхины хор хөнөөлөөс өсвөр үеийхнийг урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд нийт 120 гаруй оюутан  суралцагчид хамрагдан мэдлэг, хандлагаа дээшлүүллээ.