Техникийн боловсрол олгох сургалт

Техникийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын агуулга нь суралцагчид технологийн процессийг удирдах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.

Индекс

Мэргэжил

Сургалтын хэлбэр Сургалтын хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж
1 CF3115-41 Сантехникийн техникч Өдөр 1.5 жил 54-60 багц цаг
3 жил 90-96 багц цаг
2 IF3434-14 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний техник-технологич Өдөр 1.5 жил 54-60 багц цаг
3 жил 90-96 багц цаг
3 IE3139-14 Оёдлын техник-технологич Өдөр 1.5 жил 54-60 багц цаг
3 жил 90-96 багц цаг
4 IT3512-15 График дизайнч Өдөр 1.5 жил 54-60 багц цаг
3 жил 90-96 багц цаг
5 CF3112-11 Иргэний барилгын техникч Өдөр 1.5 жил 54-60 багц цаг
3 жил 90-96 багц цаг
6 SO5141-14 Үс заслын технологич Өдөр 1.5 жил 54-60 багц цаг

Toggle Content goes here