СУРГАЛТ

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын зорилго нь иргэний авьяас, сонирхол, хөдөлмөр эрхлэх хэрэгцээнд тулгуурлан боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг, хандлагад нийцүүлэн мэргэжлийн ур чадвар, боловсрол эзэмшүүлэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн болон харилцааны соёл төлөвшүүлэхэд оршино.

– Сургалтын нэгдсэн хуанли
– Техникийн боловсрол олгох сургалт
– Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт
– Мэргэжлийн сургалт /түр сургалт/