БМИҮЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 06 тоот тогтоолоор 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдсэн Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага болсон.