Захиргаа аж ахуйн алба

ЗАХИРГАА, АЖ АХУЙН АЛБАНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

  •  СУРГУУЛИЙН ӨМНӨ ТАВИГДСАН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАН БИЕЛҮҮЛЭХ, СУРГУУЛИЙН ХЭТИЙН БОЛОН ОЙРЫН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙГ ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ ЗАРЦУУЛЖ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АЖЛЫГ ЭРХЛЭН ЯВУУЛАХ, СУРГУУЛИЙН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ САНХҮҮ, МАТЕРИАЛЛАГ НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ.

2.БАГШ, АЖИЛТАН, ОЮУТАН СУРАГЧДЫГ АЖИЛЛАХ СУРАХ, АМЬДРАХ АЯ ТУХТАЙ ОРЧИН НӨХЦӨЛӨӨР ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

  1. СУРГУУЛИЙН САНХҮҮ, АЖ АХУЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТАЙЛАН МЭДЭЭ ГАРГАЖ ХОЛБОГДОХ АЛБАН ТУШААЛТНЫГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ
  2. СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГААС САНХҮҮ, АЖ АХУЙ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ТАЛААР ГАРГАСАН ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
  3. СУРГУУЛИЙН ДУЛААН, ЦАХИЛГААН, ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ХАНГАМЖ, ХОЛБОО, ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУРГУУЛИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ, БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ГЭРЭЭ, ХЭЛЦЭЛ БАЙГУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ
  4. ХИЧЭЭЛИЙН БАЙР, ДОТУУР БАЙР, АНГИ ТАНХИМ, АЖЛЫН ӨРӨӨНҮҮДЭД ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ, ИХ БОЛОН УРСГАЛ ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ГРАФИК ГАРГАЖ, ТҮҮНИЙ ДАГУУ ТӨСӨВ, ХӨРӨНГИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ
  5. СУРГАЛТ, АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БОЛОН АНГИ ТАНХИМ, АЖЛЫН ӨРӨӨНД ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА ТӨХӨӨРӨМЖ, ЭД ЗҮЙЛС, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОН, ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ, СУРАГЧИД, БАГШ, АЖИЛЛАГСДАД ШААРДАГДАХ ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨӨЦ ХЭРЭГСЭЛ, МАТЕРИАЛ, ТҮҮХИЙ ЭДЭЭР ХАНГАХ
  6. АЖ АХУЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, АЖЛЫН ЦАГ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ/АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ/-ИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, МӨРДҮҮЛЭХ, ТЭДНИЙ АЖЛЫГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ
  7. БАЙГУУЛЛАГЫН ӨМЧ ХӨРӨНГӨ, ЭД ХОГШЛЫГ ХАРИУЦАХ, ХӨРӨНГӨ МАТЕРИАЛЫН ХӨДӨЛГӨӨН, ТАЙЛАН ТООЦОО ГАРГАХ, АНХАН ШАТНЫ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ӨМЧ ХӨРӨНГИЙН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ, ЭЗЭМШИЛТ, АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ХАРИУЦАХ
  8. БҮХ ТӨРЛИЙН ТӨСӨВ, ОРОН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС, ХӨРӨНГӨ, МАТЕРИАЛЫН ХӨДӨЛГӨӨН ЗЭРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ТАЙЛАН БАЛАНС ГАРГАХ, ТОГТМОЛ БОЛОН УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ТООЦООГ ТОГТООСОН ХУГАЦААНД ХИЙХ, ЭД ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГО ХИЙЛГЭХ, АНХАН ШАТНЫ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БИЧИЛТ, ХӨТЛӨЛТ, МЭДЭЭ СУДАЛГАА ГАРГАХ АЖЛЫГ ХАРИУЦАН ГҮЙЦЭТГЭХ
  9. СУРГУУЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НЭГЖҮҮДИЙН САНАЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ҮНДЭСЛЭН СУРГУУЛИЙН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ТӨЛӨВЛӨЖ, БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙГ ХУВААРИЛАХ, ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ ЗАРЦУУЛАХ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН АЛБАНЫ БҮТЭЦ

ЗАХИРГАА, АЖ АХУЙН АЛБА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР 1

ХШҮХАЖИЛТАН 1

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ          1

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ        1

ХҮНИЙ НӨӨЦ, ГАДААД ХАРИЛЦАА ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН        1

БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН       2

АРХИВ БИЧИГ ХЭРЭГ, ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ АЖИЛТАН 1

ТОГООЧ – 3

НЯРАВ – 2

ҮЙЛЧЛЭГЧ – 5

САНТЕХНИКЧ – 1

ЦАХИЛГААНЧИН – 1

ЖИЖҮҮР – 1

МАНААЧ – 1

МУЖААН – 1

ЖОЛООЧ – 1