Олон улсын жишигт нийцсэн чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх, хөгжилд тэмүүлсэн үндэсний тэргүүлэх сургууль болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэргэжлийн ёс зүй, ур чадвар, дэвшилтэт технологид тулгуурлан бие даан өрсөлдөх, хөрвөх чадавх бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх.

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын жишигт нийцсэн чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх, хөгжилд тэмүүлсэн үндэсний тэргүүлэх сургууль болно.