ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Мэргэжлийн ёс зүй, ур чадвар, дэвшилтэт технологид тулгуурлан бие даан өрсөлдөх,
хөрвөх чадавх бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх.
Олон улсын жишигт нийцсэн чадамжтай
мэргэжилтэн бэлтгэх, хөгжилд тэмүүлсэн
үндэсний тэргүүлэх сургууль болно.
АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын жишигт нийцсэн чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх, хөгжилд тэмүүлсэн үндэсний тэргүүлэх сургууль болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэргэжлийн ёс зүй, ур чадвар, дэвшилтэт технологид тулгуурлан бие даан өрсөлдөх, хөрвөх чадавх бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх.

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын жишигт нийцсэн чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх, хөгжилд тэмүүлсэн үндэсний тэргүүлэх сургууль болно.

ШИНЭ МЭДЭЭ | Онцлох Видео Зурган

250

ортой дотуур байр

800

суудалтай хичээлийн байр

10500

мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэсэн